منتور شو منتور شو

رایگان

منتور برتر

در

وبینار هفتگی 0 ساعت
تسک محور
چت در سامانه
حوزه های منتورینگ
درباره من
مهارت های من
  • درخواست شرکت در دوره
  • پذیرش و تعیین جلسه توسط منتور
  • انتخاب جلسه توسط منتی
  • شرکت در جلسه آشنایی
  • پرداخت
  • شروع دوره